Raportul semestrial- sem I 2016
Raportul Consiliului de administratie
Declaratia emitentului privind guvernanta corporativa
Bilant la 30.06.2016 semnat olograf
Bilant la 30.06.2016 semnat electronic
Recipisa depunere depunere bilant la ANAF
Completare Raport semestrial
Declaratie persoane responsabile